PI/2021/75 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn, požiadavky na simulátory a kritéria zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22230/2021/SCLVD/43205
Podnet: Na základe úlohy B.14. z uznesenia vlády SR č. 468/2020.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/75
Dátum začiatku PK: 14.04.2021
Dátum konca PK: 20.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 23.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 14.04.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)