PI/2021/54 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Energetika a priemysel
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6292/2021/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/54
Dátum začiatku PK: 01.03.2021
Dátum konca PK: 16.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)