PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: LPO/2021/001300-1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Mrva, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/50
Dátum začiatku PK: 26.02.2021
Dátum konca PK: 11.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 12.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Vlastník aktivity: ÚGKKSR ÚVSR (Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))