PI/2021/259 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Technické normy
Zbrane a strelivo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/04932/2021-801
Podnet: § 18 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/259
Dátum začiatku PK: 22.11.2021
Dátum konca PK: 03.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))