PI/2021/233 Predbežná informácia k návrhu zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012918/2021-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/233
Dátum začiatku PK: 12.10.2021
Dátum konca PK: 25.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)