PI/2021/231 Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády č. 327/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/04454/2021-801
Podnet: Transpozícia delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1206 z 30. apríla 2021
ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí
pokiaľ ide o uplatniteľnú normu pre laboratória používané orgánmi posudzovania zhody pre vybavenie námorných lodí
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/231
Dátum začiatku PK: 07.10.2021
Dátum konca PK: 20.10.2021
Dátum ukončenia procesu: 21.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 07.10.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))