PI/2021/129 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 96502/2021-2062-164022
Podnet: Transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2020/2088 z 11. decembra 2020
ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
pokiaľ ide o označenie alergických vonných látok v hračkách a smernice Komisie (EÚ) 2020/2089 z 11. decembra 2020
ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
pokiaľ ide o zákaz alergických vonných látok v hračkách
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/129
Dátum začiatku PK: 22.06.2021
Dátum konca PK: 06.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)