PI/2020/81 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/10569/2020-732
Podnet: čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny
vojnového stavu
výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/81
Dátum začiatku PK: 18.05.2020
Dátum konca PK: 25.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 26.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)