PI/2020/71 Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7412/2020-3.3
Podnet: Nahradiť v súčasnosti platný zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť účinný ekonomický a motivačný nástroj na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia podľa princípu „znečisťovateľ platí
“ tak ako to deklaruje Environmentálna Stratégia do roku 2030. Revízia platného zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia patrí medzi prioritné opatrenia Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie vybraných znečisťujúcich látok do roku 2030.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/71
Dátum začiatku PK: 04.05.2020
Dátum konca PK: 25.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia: 25.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)