PI/2020/7 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: transpozícia smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/7
Dátum začiatku PK: 21.01.2020
Dátum konca PK: 17.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)