PI/2020/69 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/69
Dátum začiatku PK: 24.04.2020
Dátum konca PK: 18.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)