PI/2020/67 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011076/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/67
Dátum začiatku PK: 24.04.2020
Dátum konca PK: 19.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 19.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)