PI/2020/66 Návrh opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/011084/2020-74, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011084/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/66
Dátum začiatku PK: 23.04.2020
Dátum konca PK: 15.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)