PI/2020/44 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6744/2020-10.1
Podnet: transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018
ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti
2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
ďalej smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018
ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018
ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018
ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/44
Dátum začiatku PK: 16.03.2020
Dátum konca PK: 24.03.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.03.2020
Ukončenie štádia: 16.03.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.03.2020
Ukončenie štádia: 24.03.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)