PI/2020/251 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 27435/2020-110
Podnet: Návrh vyhlášky je reakciou na úpravu obsiahnutú vo vládnom návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „vládny návrh zákona“) (tlač 324)
ktorý sa aktuálne nachádza na prerokovávaní v Národnej rade Slovenskej republiky.Opatrenia navrhované vo vládnom návrhu zákona si vyžadujú vykonať zmeny v právnej úprave súdnych registrov
ktorá je obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy
krajské súdy
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov. V návrhu vyhlášky sa z tohto dôvodu dopĺňa nový súdny register V pre veci konania o potvrdení vydržania.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/251
Dátum začiatku PK: 23.11.2020
Dátum konca PK: 04.12.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 23.11.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)