PI/2020/217 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske súdne konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26790/2020/130
Podnet: Súčasné znenie vyhlášky neodzrkadľuje rozsiahle legislatívne zmeny v oblasti justície. Jednou z kľúčových reforiem je zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Táto významná reforma musí nájsť svoje odzrkadlenie aj v príslušných vykonávajúcich predpisoch
akým je aj vyhláška č. 149/2011 v znení neskorších predpisov. Druhou zásadnou zmenou v justícii je nahradenie inštitútu justičného čakateľa inštitútom odbornej justičnej stáže.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/217
Dátum začiatku PK: 06.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)