PI/2020/21 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: OPPL/574/30221
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/21
Dátum začiatku PK: 04.02.2020
Dátum konca PK: 24.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020