PI/2020/20 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06298-2020-OL
Podnet: transpozícia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/20
Dátum začiatku PK: 04.02.2020
Dátum konca PK: 24.02.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)