PI/2020/189 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 31680/2020-2062
Podnet: Smernica Komisie (EÚ) 2019/1922 z 18. novembra 2019
ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek
pokiaľ ide o hliník.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/189
Dátum začiatku PK: 07.09.2020
Dátum konca PK: 14.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)