PI/2020/176 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/15353/2020-61
Podnet: transpozícia smernice (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019
ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ
pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/176
Dátum začiatku PK: 14.08.2020
Dátum konca PK: 14.09.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)