PI/2020/171 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 401/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 7893/2020/OL-2
Podnet: § 59 ods. 1 písm. k) prvého až piateho a siedmeho bodu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/171
Dátum začiatku PK: 31.07.2020
Dátum konca PK: 13.08.2020

Štádia procesu

Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020