PI/2020/154 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8534/2020
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/154
Dátum začiatku PK: 23.07.2020
Dátum konca PK: 05.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)