PI/2020/146 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Ľudské práva
Občianske a politické práva
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22750/2020/110
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/146
Dátum začiatku PK: 21.07.2020
Dátum konca PK: 03.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)