PI/2020/142 Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014269/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/142
Dátum začiatku PK: 17.07.2020
Dátum konca PK: 20.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)