PI/2020/106 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn (pracovný názov).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19668/2020/SVD/47659
Podnet: príprava transpozície delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019
ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397
pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností
normy pre praktické skúšky
pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/106
Dátum začiatku PK: 17.06.2020
Dátum konca PK: 03.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 17.06.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 04.07.2020
Ukončenie štádia: 30.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)