PI/2019/83 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14770/2019-2062
Podnet: Bod B.2 uznesenia vlády SR č. 50/2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/83
Dátum začiatku PK: 22.03.2019
Dátum konca PK: 28.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 28.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)