PI/2019/43 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8980/2019_M-OSS
Podnet: Z vlastného podnetu
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/43
Dátum začiatku PK: 21.02.2019
Dátum konca PK: 06.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)