PI/2019/297 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20056/2019–M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/297
Dátum začiatku PK: 22.10.2019
Dátum konca PK: 24.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)