PI/2019/296 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2019 č. 30153/2019/SRF/......., ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30153/2019/SRF
Podnet: Podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/296
Dátum začiatku PK: 22.10.2019
Dátum konca PK: 24.10.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)