PI/2019/26 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8970/2019-M_OSS
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 78a ods. 10 a 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/26
Dátum začiatku PK: 05.02.2019
Dátum konca PK: 18.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)