PI/2019/239 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa budú ustanovovať podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 5088/2019/oLVPA-1
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/239
Dátum začiatku PK: 08.08.2019
Dátum konca PK: 21.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019