PI/2019/219 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S011448-2019-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/219
Dátum začiatku PK: 22.07.2019
Dátum konca PK: 05.08.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)