PI/2019/194 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S05217-2019-IKŽ
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/194
Dátum začiatku PK: 03.07.2019
Dátum konca PK: 17.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)