PI/2019/172 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........ 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja v znení vyhlášky č. 42/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S06648-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/172
Dátum začiatku PK: 11.06.2019
Dátum konca PK: 14.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)