PI/2019/158 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o postupe pri ich posudzovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: spis č. 2019/11716-A1810
Podnet: § 85 písm. a) zákona č. .../2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/158
Dátum začiatku PK: 29.05.2019
Dátum konca PK: 04.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 29.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)