PI/2019/139 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22477/2019
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 350 z 22. augusta 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/139
Dátum začiatku PK: 17.05.2019
Dátum konca PK: 30.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)