PI/2019/137 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17224/2019-2062
Podnet: Bod B. 2. uznesenia vlády SR č. 50/2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/137
Dátum začiatku PK: 16.05.2019
Dátum konca PK: 22.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 16.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 22.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)