PI/2019/1 Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2019/300/000058/00023
Podnet: § 31 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/1
Dátum začiatku PK: 03.01.2019
Dátum konca PK: 14.01.2019
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.01.2019
Ukončenie štádia: 03.01.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)