PI/2018/95 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: LPO - 3698/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/95
Dátum začiatku PK: 27.04.2018
Dátum konca PK: 21.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)