PI/2018/90 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8371/2018-M_OOP
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2017 - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/90
Dátum začiatku PK: 24.04.2018
Dátum konca PK: 24.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)