PI/2018/89 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z019225-2018
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby
prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Text s významom pre EHP)
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/89
Dátum začiatku PK: 19.04.2018
Dátum konca PK: 03.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 19.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.04.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)