PI/2018/80 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z015750-2018
Podnet: Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/80
Dátum začiatku PK: 10.04.2018
Dátum konca PK: 20.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 20.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)