PI/2018/70 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/10508/2018/77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/70
Dátum začiatku PK: 23.03.2018
Dátum konca PK: 09.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)