PI/2018/40 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .......... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z009339-2018
Podnet: Smernica Komisie (EÚ) č. 2017/1572 z 15. septembra 2017
ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES
pokiaľ ide o zásady a usmernenia týkajúce sa správnej výrobnej praxe v oblasti liekov na humánne použitie
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/40
Dátum začiatku PK: 22.02.2018
Dátum konca PK: 07.03.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.02.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)