PI/2018/35 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9676/2018-M_OSS
Podnet: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019 sa predkladá na základe § 78a ods. 10 a 11 v spojení s § 110ag ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“).
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/35
Dátum začiatku PK: 09.02.2018
Dátum konca PK: 22.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)