PI/2018/275 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 013242/2018-oLG1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/275
Dátum začiatku PK: 05.12.2018
Dátum konca PK: 18.12.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)