PI/2018/26 Predbežná informácia k návrhu zákona z .................. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z004241-2018
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017
ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/26
Dátum začiatku PK: 26.01.2018
Dátum konca PK: 22.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 22.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)