PI/2018/23 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Právo duševného vlastníctva
Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-2295/2018-232/1054
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 573/2017 z 13. decembra 2017 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1564/EÚ z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb
ktoré sú nevidiace
zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania
a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/23
Dátum začiatku PK: 24.01.2018
Dátum konca PK: 06.02.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 06.02.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)