PI/2018/222 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22061/2018-2062
Podnet: § 14 ods. 9 zákona č. .../2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/222
Dátum začiatku PK: 16.10.2018
Dátum konca PK: 22.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)