PI/2018/210 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2018/12969-60AA
Podnet: § 20 ods. 1 písm. e)
§ 62 ods. 4 a § 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Odporúčanie rady 2017/C 189/03 týkajúce sa európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
ktorým sa zrušuje odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/210
Dátum začiatku PK: 01.10.2018
Dátum konca PK: 09.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 01.10.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)